Navigation and serviceProgramme Committee

Prof. Dr. Christian Elsässer
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Freiburger Materialforschungszentrum (FMF)

Stefan-Meier-Straße 21
79104 Freiburg
Telefon: 0761-5142-286
christian.elsaesser@fmf.uni-freiburg.de

Prof. Dr. Olivier Guillon
Forschungszentrum Jülich GmbH
Institute of Energy and Climate Research
IEK-1: Materials Synthesis and Processing (IEK-1)

Wilhelm-Johnen-Straße
52425 Jülich
Telefon: 02461 / 61 4440
o.guillon@fz-juelich.de

Prof. Dr. Oliver Gutfleisch
Institut für Materialwissenschaft
FG Funktionale Materialien
Technische Universität Darmstadt

Petersenstr. 23
64287 Darmstadt
Telefon: +49 6151 16-22150
gutfleisch@fm.tu-darmstadt.de

Prof. Dr. Cynthia A. Volkert
Georg-August-Universität Göttingen
Institut für Materialphysik

Friedrich-Hund-Platz 1
37077 Göttingen
Tel: 0551/39 5011
volkert@ump.gwdg.de

Prof. Ph.D. Sanjay Mathur
Institute of Inorganic Chemistry
University of Cologne
50939 Köln
Telefon: 0221-470-/4107/4657
sanjay.mathur@uni-koeln.de
PD Roger A. De Souza
RWTH Aachen University
Institute of Physical Chemistry
52056 Aachen
Telefon: +49 241 80 94739
desouza@pc.rwth-aachen.de

Servicemeu